• Przetarg nieograniczony na dostawę 230 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

  dodano dnia: 21 listopada 2019 / 13:18

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 m3 oleju napędowego, „standardowego” do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym oferowany olej musi być zgodny w dniu upływu składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  SIWZ

  SIWZ z załącznikami.pdf

  projekt umowy załacznik nr 2 do SIWZ.pdf

  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=84c5eb85-e5a2-4fcf-87ea-ee2f0c927167

  informacja z otwarcia ofert

  Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienia o wyborze najkorzstaniejszej oferty.pdf

  Czytaj więcej
 • Plan zamówień publicznych 2019

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  MZK w Nowym Targu informuje o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na usługi rewizorskie 2019

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie w 2019 r. Termin realizacji zamówienia od 05.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

  Ofertę należy złożyć  do dnia 04.01.2019 r.

  Czytaj więcej
 • Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna   dostawa (na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania )  transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku, nowych  nieużywanych części zamiennych do autobusów miejskich:

  1. Kapena Urby,
  2. Jelcz 120M, 120M/3
  3. Autosan H-7,
  4. Autosan San-City M09LE
  5. SOLBUS SN-11
  6. Samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:   34.30.00.00-0

  Części w postaci wykazów asortymentowych stanowią załączniki: numer 1A (dot. części do autobusów Kapena URBY), numer 1B (dot. części do autobusów Jelcz 120M, 120M/3), numer 1C (dot. części do autobusów Autosan H-7), numer 1D (dot. części do autobusów Autosan San-City M09LE), 1E (dot. części do autobusów SOLBUS SN-11) oraz 1F (części do samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW) do niniejszej specyfikacji.

  Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  Termin składania ofert  do dnia 07.01.2019r. do godz. 12.00

  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c00e883c-4d98-446c-a20f-a0c3f5fc5e3b

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nowym Targ.

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiotem zamówienia jest:  Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacji  w Nowym Targu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym dalej RODO, ustawy o ochronie danych osobowych – zwanej dalej UODO;

  Przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

  Termin składania ofert  do dnia 21.12.2018r.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę opon nowych

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa opon nowych.

  Termin składania ofert  do dnia 14.12.2018r.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pn. utrzymanie czystości na obiekcie MZK

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  1. Opis przedmiotu  postępowania: usługi utrzymania czystości dla MZK w roku 2018.

  Termin składania ofert cenowych:  do dnia 07.12.2018 r.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu Pracy oraz o służbie medycyny pracy

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

  Przedmiot postępowania: Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu Pracy (Rozdz. VI art. 226 – 233) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz ustawy o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669)

  Termin składania ofert cenowych do dnia 07.12.2018 r.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na usługi regeneracji części i podzespołów samochodowych

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiot postępowania: Regeneracja części i podzespołów samochodowych.

  Termin składania ofert cenowych:  do dnia 07.12.2018r.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ,  tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO,do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  Przedmiot postępowania: dostawa oleju silnikowego wraz z opakowaniem, dostawa olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

  Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.12.2018r.

  Czytaj więcej
 • Dozorowanie Zajezdni MZK

  dodano dnia: 2 maja 2019 / 12:56

  Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Prawo zamówień publicznych  tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

  Przedmiot postępowania: dozorowanie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu 
  Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w 2019 r.

  Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.12.2018 r.

  Czytaj więcej