Instrukcja obslugi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198) określa zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Rok 2007 Nr 10 poz. 68), określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty zobowiązane Ustawą.

Zgodnie z treścią zawartą w §11 rozporządzenia:

 1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:
  1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
  2. adres redakcji strony podmiotowej BIP;
  3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
  4. instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
  5. menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
   1. informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
   2. innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
   3. informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
  6. moduł wyszukujący.
 2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej. Instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą.

 1. W lewej części ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu, które jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.
 2. W górnej części ekranu, w postaci paska oraz lewej części ekranu, w postaci kolumny z przyciskami, znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.
 3. W prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
 4. W prawym, dolnej części ekranu znajduje się mapa serwisu - dynamicznie generowane drzewo dokumentów.
 5. Pliki do pobrania publikowane są w formie dokumentów Adobe Acrobat Reader, OpenOffice oraz JPEG.
 6. Istnieje możliwość drukowania stron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, poprzez ikonę drukarki.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniania na wniosek.