RODO

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu informuje, że Dyrektor MZK powierzył obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD) Panu

Dawid Żwirkowski
iod@um.nowytarg.pl
kom: + 48 575-001-147

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - przepis prawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki: