Przetarg nieograniczony na dostawę 230 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby własne Zamawiającego oleju napędowego do jego siedziby w ilości około 230 m3 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tj. ok 230 m3 w skali roku, spełniającego, co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN-590, odpowiedniego dla danej pory roku. Tym samym zamawiający nie gwarantuje wykonawcy, iż dokona zamówienia oleju w ilości 230 m3. Zamawiający ustala minimalną ilość oleju nabywanego od wykonawcy na 170 m3 w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 09134100-8 olej napędowy.
 2. Olej napędowy powinien odpowiadać polskiej normie: PN - EN 590: 2013 -12E „Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 22 kwietnia 2020 roku zmieniające w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020 poz. 727, przy czym przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.
 3. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.
 4. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
 5. Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi dopuszczonymi do obrotu.
 6. Olej napędowy przeznaczony jest do zasilania silników wysokoprężnych w autobusach miejskich spełniających normy emisji spalin Euro 0 do Euro VI, pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.
 7. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
  1. dokumentu potwierdzającego posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
  2. folder z parametrami oferowanego paliwa,
  3. wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji „Oferta”, 

 

Specyfikacja Istotnych warunków zamównienia Olej Napędowy 2021,

Opis przedmiotu zamówienia zał A

Formularz Ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f2e5fcea-bd36-4dbd-9904-42798ce30707

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY