sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu pracy (Rozdz. VI art. 226 – 233) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175.)

Termin składania ofert cenowych do dnia 11.12.2020 r. w siedzibie zamawiającego.

Jedynym kryterium jest cena -100 %.

W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin zawarcia umowy.

Zaproszenie do składania ofert Badania Lekarskie 2021

Oferta na przeprowadzenie badań lakarskich załącznik

projekt umowy badania lekarskie 2021

klauzula RODO

informacja o wyborze najkorzystaniejsze oferty