Wykaz ulg i zwolnień

wykaz ulg w przejazdach podstawa prawna uchwała NR NR XIV/152/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 18 listopada 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28.11.2019 poz. 8332).


Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy

 1. Ilekroć jest mowa o opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika
 2. Do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów – na podstawie przepisów gminnych ustanawiających obowiązujące ulgi i zwolnienia za przejazdy
  środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu uprawnieni są:

  Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w MZK Nowy Targ- podstawa prawna uchwała Rady Miasta Nowy Targ (ulga 100%)
  Uprawnieni– podstawa prawna Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi
  Dzieci do lat 4, w przypadku jeżeli pasażer, rodzic nie żąda dla nich miejsca siedzącego – bez biletu Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
  Inwalidzi ( w tym niewidomi i głuchoniemi) o znacznym stopniu niepełnosprawności Legitymacja emeryta – rencisty dokumentująca niesprawność
  Osoby, które ukończyły 70 lat życia Na podstawie dowodu osobistego
  Honorowi Dawcy Krwi Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi wraz z wpisem o nadaniu I Stopnia
  Opiekunowie Inwalidów ( w tym niewidomych i głuchoniemych) o znacznym stopniu niepełnosprawności przez wskazanie
  Uprawnienia do ulgowych przejazdów w MZK Nowy Targ- podstawa prawna uchwała Rady Miasta Nowy Targ (ulga 40%)
  Uprawnieni– podstawa prawna Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi
  Dzieci od lat 4 do lat 7 Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, średnich i policealnych do ukończenia 21 roku życi Legitymacja szkolna
  Emeryci po ukończeniu 60 roku życia Dowód osobisty i legitymacja Związku Emerytów i Rencistów lub inny dokument stwierdzający uprawnienia emerytalne
  Osoby powyżej 55 roku życia, którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia - umiarkowany stopień niepełnosprawności Na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS lub decyzji ZUS, orzeczenia zespołu ds orzekania o stopniu niepełnosprawności
  Dzieci i młodzież, będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej

  Nowotarska Karta Dużej Rodziny

  Uprawnienia do ulgowych przejazdów w MZK Nowy Targ- podstawa prawna uchwała Rady Miasta Nowy Targ ( ulga dodatkowa 30% ) Nowotarska Karta Dużej Rodziny )- dotyczy biletów miesięcznych i okresowych
  Uprawnieni– podstawa prawna Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi
  Członkowie rodzin wielodzietnych Na podstawie Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny