Przetarg nieograniczony na dostawę 200 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby własne Zamawiającego oleju napędowego do jego siedziby w ilości około 200 m3 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, tj. ok 200 m3 w skali roku, spełniającego, co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN-590, odpowiedniego dla danej pory roku. Tym samym zamawiający nie gwarantuje wykonawcy, iż dokona zamówienia oleju w ilości 200 m3. Zamawiający ustala minimalną ilość oleju nabywanego od wykonawcy na 160 m3 w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 09134100-8 olej napędowy.
 2. Olej napędowy powinien odpowiadać polskiej normie: PN - EN 590: 2013 -12E „Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 22 kwietnia 2020 roku zmieniające w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1314), przy czym przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.
 3. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.
 4. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
 5. Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi dopuszczonymi do obrotu.
 6. Olej napędowy przeznaczony jest do zasilania silników wysokoprężnych w autobusach miejskich spełniających normy emisji spalin Euro 0 do Euro VI, pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.
 7. Warunki uczestnictwa określa SWZ oraz załaczniki
 8. Składanie ofert elektronicznie do 05.12.2023 r  do godz. 12.00 za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-47ecdb5d-74bd-11ee-a60c-9ec5599dddc1,
 9. Specyfikacja Warunków Zamówienia,
 10. Załącznik A do SWZ
 11. Zącznik nr 1 Formularz Ofertowy
 12. Projekt Umowy załącznik nr 2 do SWZ.pdf
 13. załącznik nr 3 do SWZ
 14. załącznik nr 4 do SWZ
 15. załącznik nr 5 do SWZ
 16. załącznik nr 6 do SWZ
 17. załącznik nr 7 do SWZ
 18. załącznik nr 8 do SWZ
 19. informacja z otwarcia ofert
 20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty