Zapytanie Ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu pracy

Zapytanie dotyczy usług medycznych w zakresie:

  • wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych,
  • orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie,
  • oceny możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
  • prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  • monitorowania stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych ,
  • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wraz z niezbędnymi badaniami specjalistycznymi)
  • wykonywania badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób, związanych z wykonywaną pracą,
  • inicjowania i realizowania promocji zdrowia a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,
  • gromadzenia i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej.

termin składania ofert 15.12.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

wzór umowy

Oferta na prowadzenie usług medycyny pracy

Informacja o wyborze wykonawcy