Przetarg nieograniczony na dostawę 200 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby własne Zamawiającego oleju napędowego do jego siedziby w ilości około 200 m3 w okresie od 1 stycznia 2023roku do 31 grudnia 2023 roku, tj. ok 200 m3 w skali roku, spełniającego, co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN-590, odpowiedniego dla danej pory roku. Tym samym zamawiający nie gwarantuje wykonawcy, iż dokona zamówienia oleju w ilości 200 m3. Zamawiający ustala minimalną ilość oleju nabywanego od wykonawcy na 160 m3 w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 09134100-8 olej napędowy.
 2. Olej napędowy powinien odpowiadać polskiej normie: PN - EN 590: 2013 -12E „Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 22 kwietnia 2020 roku zmieniające w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020 poz. 727, przy czym przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.
 3. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.
 4. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
 5. Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi dopuszczonymi do obrotu.
 6. Olej napędowy przeznaczony jest do zasilania silników wysokoprężnych w autobusach miejskich spełniających normy emisji spalin Euro 0 do Euro VI, pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.
 7. Warunki uczestnictwa określa SWZ oraz załaczniki
 8. Składanie ofert elektronicznie do 23.12.2022 r  do godz. 12.00,  www.miniportal.uzp.gov.pl/
 9. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2023.pdf
 10. Załącznik A do SWZ
 11. Załacznik nr 1 formularz ofertowy
 12. Załącznik nr 2 wzór umowy
 13. Załącznik nr 3
 14. Załącznik nr 4
 15. Załącznik nr 5
 16. Załącznik nr 6
 17. Załącznik nr 7
 18. Załącznik nr 8
 19. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/206985ad-b2ed-47d5-8285-53d3c652b6b4
 20. Informacja z otwarcia ofert
 21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty