Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

Zaprasza do składania ofert na

dostawę sprzętu komputerowego w ilości 3 szt. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 (specyfikacja) do niniejszego zaproszenia.
  • Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:  30200000-1   - Urządzenia komputerowe

Zaproszenie do składania ofert

wzór umowy zał nr 1

Formularz Ofertowy nr 2

Specyfikacja zał nr 3

Dokument gwarancyjny zał nr 4