Przetarg nieograniczony na dostawę 230 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 m3 oleju napędowego, „standardowego” do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym oferowany olej musi być zgodny w dniu upływu składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

SIWZ

SIWZ z załącznikami.pdf

projekt umowy załacznik nr 2 do SIWZ.pdf

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=84c5eb85-e5a2-4fcf-87ea-ee2f0c927167

informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzstaniejszej oferty.pdf

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, (sekretariat) w godz. 8:00 - 14:00

1.Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2019 roku do godz. 12:00 .

2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 roku o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, (biuro dyrektora MZK).

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

6.Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena .