Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna   dostawa (na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania )  transportem na koszt Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku, nowych  nieużywanych części zamiennych do autobusów miejskich:

  1. Kapena Urby,
  2. Jelcz 120M, 120M/3
  3. Autosan H-7,
  4. Autosan San-City M09LE
  5. SOLBUS SN-11
  6. Samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:   34.30.00.00-0

Części w postaci wykazów asortymentowych stanowią załączniki: numer 1A (dot. części do autobusów Kapena URBY), numer 1B (dot. części do autobusów Jelcz 120M, 120M/3), numer 1C (dot. części do autobusów Autosan H-7), numer 1D (dot. części do autobusów Autosan San-City M09LE), 1E (dot. części do autobusów SOLBUS SN-11) oraz 1F (części do samochodów osobowych Fiat Doblo 2011r 1,6L/77 kW  oraz Opel Vivaro 2004r 2,5L/99 kW) do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo. Faktyczna ilość i asortyment będą zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załącznikach ilości i asortyment części nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji mniejszych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin składania ofert  do dnia 07.01.2019r. do godz. 12.00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c00e883c-4d98-446c-a20f-a0c3f5fc5e3b

Załączniki: