Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nowym Targ.

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

Przedmiotem zamówienia jest:  Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacji  w Nowym Targu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym dalej RODO, ustawy o ochronie danych osobowych – zwanej dalej UODO;

Przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

Termin składania ofert  do dnia 21.12.2018r.

Załączniki: