Zapytanie ofertowe na wykonanie usług pn. utrzymanie czystości na obiekcie MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986).

  1. Opis przedmiotu  postępowania: usługi utrzymania czystości dla MZK w roku 2018.

Termin składania ofert cenowych:  do dnia 07.12.2018 r.

Załączniki: