Zapytanie ofertowe na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu Pracy oraz o służbie medycyny pracy

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ, tel. 18-266-58-82, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

Przedmiot postępowania: Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZK w zakresie wynikającym z uregulowań Kodeksu Pracy (Rozdz. VI art. 226 – 233) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz ustawy o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669)

Termin składania ofert cenowych do dnia 07.12.2018 r.

Załączniki: